เงื่อนไขข้อตกลงบริการของ บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด

1. อนุญาตให้บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด จำกัด รวบรวม เปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด รวมถึงเพื่อการให้บริการ จัดเก็บ วิเคราะห์หรือการระงับข้อพิพาท และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายที่บังคับใช้ กฏระเบียบต่างๆ และนโยบายภายในของ บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด ทั้งนี้ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้และไม่ได้ระบุคำจำกัดความอย่างชัดเจน จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน นโยบายเกี่ยว กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

2. อนุญาตให้บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พนักงานบริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด เจ้าหน้าที่, กรรมการบริษัท, ลูกค้า (และตัวแทน), ผู้จำหน่าย (โดยมากคือ ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านการเงินและกฏหมาย), เจ้าหน้าที่บริหารและในบริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล การโอนถ่ายข้อมูลให้บุคคลที่สามไม่ว่าจะกรณีใดจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้เท่าที่จำเป็น อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะเป็นไปตามพันธกรณีทางสัญญาหรือกฏหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามดังกล่าว มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงได้กับ บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

3. บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด จะดูแลรักษาและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด และกำหนดกฏหมายที่บังคับใช้

4. บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น กรุณาทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไข ปรับข้อมูลให้ทันสมัยหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ในประเทศไทย จะยุติการให้บริการโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ

5. หากท่านมีข้อสอบถามใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ้างอิงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด E-mail: [email protected] โปรดติดต่อ 02-249-6432 ต่อ 25 หรือ https://www.mycrystallife.com

ข้าพเจ้ายอมรับและแสดงความยินยอมตามข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นและข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และ Privacy Policy (ลูกค้า)