เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด

จึงทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภท รายละเอียด แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ลูกค้า หมายถึงบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทฯ, บุคคลที่อาจจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทฯ เช่นผู้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น

 1. เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล โดยตรงกับบริษัทฯ หรือทางเว็บไซต์
 2. เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทฯ
 3. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การชิงรางวัล งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 4. การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชัน
 5. กรณีที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.2 คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท เช่น ผู้ประกอบการ นายหน้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ วิทยากร ผู้ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ คู่สัญญา เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นเป็นนิติบุคคล เช่น

 1. เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ
 2. เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ
 3. เมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชม หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใด
 4. กรณีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรือ แหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.3 บุคลากรของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลซึ่งทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับบริษัทฯ และได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน บุคลากร ผู้ฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการข้างต้น เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น

 1. เมื่อท่านเข้าทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับสัญญาจ้าง
 2. เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ

2.4 ผู้สมัครงาน หมายถึง บุคคลที่อาจได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเองโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น เช่น

 1. เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการยื่นด้วยตนเองหรือการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 2. เมื่อท่านเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากเว็บไซต์สมัครงานของบุคคลที่สาม

2.5 บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลในประเภทข้างต้น ที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้ที่ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) และผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เช่น

 1. เมื่อท่านถูกบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ
 2. เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นต้น ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ และภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น

3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบ แจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) Facebook SMS MMS ข้อมูล ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานของลูกค้า เช่น ชื่อ เลขทะเบียน สถานที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น เลขทะเบียนรถยนต์ ประเภทของรถยนต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนผู้ประกอบการ สำเนา เอกสารสิทธิ แผนที่ ละติจูดและลองจิจูดสถานประกอบกิจการ และเงื่อนไขการค้า เป็นต้น

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย เช่น รหัสลูกค้า รหัสคู่ค้า รายละเอียดการสั่งซื้อ สินค้าที่ต้องการ จำนวน และ คุณภาพ รายละเอียดของสินค้าที่ต้องการ น้ำหนักสุทธิของสินค้า ขนาดของสินค้า คุณภาพของสินค้า รายละเอียด เกี่ยวกับสินค้า วันที่สั่งซื้อสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น จำนวนเงิน วงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขการชำระเงิน เลขที่บัญชี ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เช็คและต้นขั้วเช็ค ใบสำคัญการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

3.6 ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม เช่น ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปีที่จบ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ผลการประเมิน ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

3.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตำแหน่ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทำงาน ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย หนังสือเลิกจ้าง ใบลาออกและเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

3.10 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเกี่ยวกับค่า บำเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผู้ค้ำประกันการทำงาน ข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ใบรับรองแพทย์ รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี แบบแจ้งการลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสือ ยินยอมให้หักเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทนแบบขออนุมัติผลประโยชน์สำหรับ การเกษียณอายุ เป็นต้น

3.11 ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางทะเบียน เช่น วันที่เริ่มงาน วันครบกำหนดทดลองงาน วันและเวลาที่เข้าทำงาน จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน จำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลา แบบแจ้งการลา รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึกการเข้าออกบริษัทฯ และการบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

3.12 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) และข้อมูลระบุตำแหน่ง (GPS) เป็นต้น

3.13 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการซื้อสินค้าแหรือบริการ บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

ลำดับที่วัตถุประสงค์ฐานสัญญา
4.1วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าฐานสัญญา /ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/ฐานความยินยอม
4.2เพื่อการดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการฐานสัญญา/ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/ฐานความยินยอม
4.3วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/ฐานความยินยอม
4.4วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฐานความยินยอม/ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.5วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลฐานสัญญา/ฐานกฎหมาย
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ฐานความยินยอม
4.6วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ และการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายฐานกฎหมาย
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.7วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ
 3. ที่ปรึกษาของบริษัทฯ
 4. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล
 5. ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ
 6. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ

5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น

5.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ

7. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 7. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
 8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

ผู้ควบคุมข้อมูล :บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 51 ชั้น 2 ซอยพระรามสาม 78 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: นางสาวจรัสทิพย์ ตระกาลจันท
E-mail: [email protected]
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-249-6432 Ext 25 หรือ www.ctlpayroll-outsourcing.com

ในกรณีที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ให้กับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่เผยแพร่

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และ Privacy Policy (ลูกค้า)